A u t e u r s r e c h t e n
Ansems Architecten BV heeft en behoudt het intellectuele eigendomsrecht van de middels de internetsite verstrekte informatie, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen het intellectuele eigendomsrecht op beeldmerken, logo’s, fotomateriaal en dergelijke. Niets van de op de internetsite van Ansems Architecten BV aangeboden informatie mag zonder schriftelijke toestemming van Ansems Architecten BV openbaar worden gemaakt en/of verspreid en/of verveelvoudigd.
Niets uit deze uitgave (site) mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Ansems Architecten BV.
Het staat iedereen vrij een link naar deze site op te nemen, graag met een melding aan Ansems Architecten BV.


D i s c l a i m e r
De informatie op deze site wordt beschikbaar gesteld door Ansems Architecten BV.
Ansems Architecten BV besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze site. Het is echter mogelijk dat de informatie op deze site op een gegeven moment achterhaald is, dan wel anderszins is verouderd. Daarenboven zou de informatie onverhoopt incompleet en/of incorrect kunnen zijn. Ansems Architecten BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op de internetsite van Ansems Architecten BV. Het is mogelijk dat via de internetsite van Ansems Architecten BV toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden aangeboden. Ansems Architecten BV aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina. Aan de inhoud van deze website kunnen overigens geen rechten worden ontleend.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze site? Neem contact op met Ansems Architecten BV.